Fortrolighedspolitik

1. FORTROLIGE OPLYSNINGER

1.1 “Oplysninger” skal betyde alle oplysninger og data (uanset om de er mundtlige eller skriftlige), der videregives fra Afsender til Modtager, og som indeholder informationer omkring Afsender eller Afsenders kommercielle anliggender, herunder produktion, drift, produkter, ydelser, know-how, forskning, processer, tekniske informationer, prøver, modeller, tegninger, apparater og alle lignende informationer, data og oplysninger.

1.2 Oplysninger skal anses som ”Fortrolige Oplysninger”, hvis:

 • Oplysningerne skriftligt angiver, at Oplysningerne er fortrolige
 • Afsender mundtligt har oplyst Modtager om fortroligheden af Oplysningerne eller
 • Modtager med rimelighed burde have indset, at Oplysningerne skal behandles som Fortrolige Oplysninger.

1.3 Følgende oplysninger anses dog ikke for Fortrolige Oplysninger, uanset ovenstående:

 • Oplysninger, som på tidspunktet for videregivelsen til Modtager, allerede var offentligt tilgængelige eller offentligt kendte;
 • Oplysninger, som efter videregivelsen til Modtager bliver offentligt kendte eller offentligt tilgængelige, såfremt dette sker uden Modtagers indblanding eller brud på denne Aftale;
 • Oplysninger, som Modtageren bevisligt var i besiddelse af på tidspunktet for videregivelsen fra Afsender og ikke forinden var erhvervet direkte eller indirekte fra Afsender;
 • Oplysninger, som Modtager får fra en tredjepart, der ikke har erhvervet oplysningerne direkte eller indirekte fra Afsender, og som lovligt er i besiddelse af de pågældende oplysninger
 • Oplysninger, som Modtager bevisligt er blevet uafhængigt udviklet af sine medarbejdere, eller repræsentanter for Modtager uden brug af Fortrolige Oplysninger, modtaget fra Afsender.

2. PARTERNES FORPLIGTELSER

2.1 Modtager skal i henhold til denne Aftale:

 • Hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og afholde sig fra at videregive Fortrolige Oplysninger til tredjemand.
 • Træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at tredjemand ikke utilsigtet kommer i besiddelse af Fortrolige Oplysninger.
 • Afholde sig fra at kopiere, reproducere, distribuere eller videregive Fortrolige Oplysninger til andre end ansatte hos Modtager eller repræsentanter, der er direkte involveret i Projektet (forudsat at sådanne ansatte eller repræsentanter er underlagt samme fortrolighed som i denne Aftale).

2.2 Modtager skal dog være berettiget til at videregive Fortrolige Oplysninger, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller såfremt offentlige myndigheder påkræver dette.

3. EJERSKAB OG GARANTIER

3.1 Parterne er enige om, at ejerskabet til Fortrolige Oplysninger forbliver Afsenders, og at ingen licens, patent, ophavsret, varemærker eller anden lignende rettighed bliver tildelt Modtageren under denne Aftale.

3.2 Afsender Parterne er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af ​​de Fortrolige Oplysninger. Parterne er enige om, at ingen garantier af nogen art angående de Fortrolige Oplysninger, er afgivet i henhold til denne Aftale.

3.3 Afsender garanterer dog, at Afsenderen har ret til at videregive de Fortrolige Oplysninger.

4. IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPSIGELSE

4.1 Aftalen skal være gældende fra datoen for sidste Parts underskrift, men skal inkludere Fortrolige Oplysninger vedrørende Projektet, der er afgivet fra Afsender til Modtager forud for denne dato.

4.2 Aftalen kan opsiges skriftligt med hensyn til yderligere fremtidige Oplysninger af en Part med 30 dages varsel. Rettigheder og forpligtelser med hensyn til Fortrolige Oplysninger skal dog påhvile en Part i en periode på tre år efter opsigelsen.

4.3 Ved ophør af Aftalen skal Modtager efter anmodning returnere alt materiale, der indeholder Fortrolige Oplysninger til Afsender.

5. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.1 De rettigheder og forpligtelser, der tilfalder en Modtager efter denne Aftale, skal udvides til enhver juridisk enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med Modtager.

5.2 Aftalen udgør hele grundlaget for behandling af Fortrolige Oplysninger mellem Parterne og erstatter eventuelle tidligere aftaler angående samme forhold.

5.3 Bestemmelserne i Aftalen kan alene ændres eller frafaldes skriftligt mellem Parterne. Ingen fejl eller forsinkelse i udøvelsen af ​​en rettighed i henhold til Aftale skal anses som et afkald på udøvelsen af en sådan rettigheder.

5.4 Aftalen kan ikke overdrages uden forudgående skriftlig samtykke fra den anden Part.

5.5 Aftalen er underlagt lovgivningen i Danmark.

5.6 Enhver tvist som måtte udspringe af Aftalen skal afgøres ved de danske domstole.

WordPress Lightbox